Aktualności

Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 1

dodano: 14-10-2011

Dnia 4.10.2011 kierownik schroniska pani Ewa Gurzy?ska oraz 3 nasze wolontariuszki - w tym ja :) - zostali?my zaproszeni do Szko?y Podstawowej nr 1, aby opowiedzie? trochÍ o podopiecznych ostródziego schroniska. Zaraz po przybyciu, ca?a grupa usiad?a wygodnie na krzes?ach i z zaciekawieniem zaczÍ?a wys?uchiwa? naszych opowie?ci. Dowiedzieli siÍ miÍdzy innymi, jakie zwierzÍta mo?na znale?? w schronisku, jak ró?ne s? psie i...

czytaj więcej >

Stanęło pięć nowych boksów

dodano: 19-07-2011

Kilka tygodni temu w naszym schronisku stanÍ?o 5 nowych boksów. Nowe boksy bardzo siÍ przydaj?, poniewa? wraz z przybyciem wakacji wiele rodzin pozbywa siÍ swoich podopiecznych. Gdyby nie one mieliby?my du?o wiÍkszy problem z rozmieszczeniem psiaków. Na zdjÍciach powy?ej przedstawiona jest Ramree - nowa sunia w typie husky - w jednym z nowych boksów.

czytaj więcej >

Czyszczenie boksów

dodano: 07-06-2011

W miesi?cu czerwcu w schronisku ostródzkim zosta?y wyczyszczone wszystkie boksy. ZajÍ?a siÍ tym firma zajmuj?ca siÍ gruntownym czyszczeniem powierzchni pod ci?nieniem. Zosta?y wyczyszczone pod?ogi, ?ciany i budy. Mi?o by?o popatrze? jak pod wp?ywem "cudownej maszyny" brud znika? jakby by? to zwyk?y kurz:). DziÍkujemy:). Panowie nie?le siÍ napracowali! StanÍ?y te? nowe boksy. Dok?adnie 5 sztuk. Na kolejne 5...

czytaj więcej >